به پیام سرا خوش آمدید

آموزشگاه دروس - آموزشی

تازه های آموزشگاه دروس - آموزشی

اموزش رباتیک

اموزش رباتیک

اموزشگاه یاوران علم سپاهان برگزار کننده دوره های اموزشی رباتیک شامل ۵ سطح ۱ مبتدی شامل دانش اموزان دوره ابتدایی ۲ متوسطه شامل دانش اموزان دوره راهنمایی ۳ پیشرفته در دو گروه هنرستانی رشته ال ... اصفهان ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی بهداشت باروری

آزمون دکترای تخصصی بهداشت باروری

آزمون دکترای تخصصی بهداشت باروری آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی بهداشت باروری آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخ ... تهران ۱۸ ماه پیش
کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی آزمون پزشکی دات کام با همکاری موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت توسط مدرس ... تهران ۱۸ ماه پیش
آمادگی آزمون کارشناسی به پزشکی

آمادگی آزمون کارشناسی به پزشکی

آمادگی آزمون کارشناسی به پزشکی موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید آمادگی آزمون کارشناسی به پزشکی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کن ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی اقتصاد بهداشت

آزمون دکترای تخصصی اقتصاد بهداشت

آزمون دکترای تخصصی اقتصاد بهداشت آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی اقتصاد بهداشت آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخ ... تهران ۱۸ ماه پیش
کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی آزمون پزشکی دات کام با همکاری موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید اپیدمیولوژی وزارت بهداشت توسط مدرسین برج ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی بهداشت باروری

آزمون دکترای تخصصی بهداشت باروری

آزمون دکترای تخصصی بهداشت باروری آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی بهداشت باروری آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخ ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

آزمون دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

آزمون دکترای تخصصی روانشناسی بالینی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی روانشناسی بالینی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکت ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی پرستاری

آزمون دکترای تخصصی پرستاری

آزمون دکترای تخصصی پرستاری آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی پرستاری آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی پرستاری ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

آزمون دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

آزمون دکترای تخصصی فیزیک پزشکی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی فیزیک پزشکی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی ... تهران ۱۸ ماه پیش
نمونه سوالات نيمسال اول 90 89 پيام نور

نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰ ۸۹ پيام نور

علوم اجتماعی علوم سیاسی علوم تربیتی علوم اقتصادی الهیات کتابداری تربیت بدنی حقوق روان شناسی مشاوره و راهنمایی جغرافیا آمار زیست شناسی علوم گیاهی و عمومی زمین شناسی محض و کاربردی فی ... خراسان رضوی ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی ژنتیک

آزمون دکترای تخصصی ژنتیک

آزمون دکترای تخصصی ژنتیک آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی ژنتیک آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی ژنتیک بصورت ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی بیولوژی تولید مثل

آزمون دکترای تخصصی بیولوژی تولید مثل

آزمون دکترای تخصصی بیولوژی تولید مثل آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی بیولوژی تولید مثل آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون د ... تهران ۱۸ ماه پیش
دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید مدیریت خدمات بهداشتی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور و ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون لیسانس به پزشکی

آزمون لیسانس به پزشکی

آزمون لیسانس به پزشکی موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید آزمون لیسانس به پزشکی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور و رتبه های بر ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی قارچ شناسی

آزمون دکترای تخصصی قارچ شناسی

آزمون دکترای تخصصی قارچ شناسی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی قارچ شناسی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی قا ... تهران ۱۸ ماه پیش
آمادگی آزمون لیسانس به پزشکی

آمادگی آزمون لیسانس به پزشکی

آمادگی آزمون لیسانس به پزشکی موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید آمادگی آزمون لیسانس به پزشکی وزارت بهداشت توسط مدرسین برجسته کنکور ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

آزمون دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

آزمون دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون د ... تهران ۱۸ ماه پیش
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی آزمون پزشکی دات کام با همکاری موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید بیوتکنولوژی پزشکی وزارت بهداشت توس ... تهران ۱۸ ماه پیش
آزمون دکترای تخصصی حشره شناسی

آزمون دکترای تخصصی حشره شناسی

آزمون دکترای تخصصی حشره شناسی آزمونهاي کشوری دکترای تخصصی حشره شناسی آزمونهاي کشوري آزمون پزشکی دات کام به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون دکترای تخصصی حش ... تهران ۱۸ ماه پیش
کارشناسی ارشد میکروب شناسی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی آزمون پزشکی دات کام با همکاری موسسه علوم وفنون معین منابع و بسته های آموزشی جزوات کامل و به روز تهیه شده براساس منابع جدید میکروب شناسی وزارت بهداشت توسط مدرسین ب ... تهران ۱۸ ماه پیش
برگزاری دوره های سیتم های حفاظتی

برگزاری دوره های سیتم های حفاظتی

ابتکار سازان صنعت موفق ترین برگزارکننده دوره های آموزشی سیستم های حفاظتی برای نخستین بار طرح آموزش کوتاه مدت سه روزه ویژه داوطلبان خارج از مشهد محل اقامت فرصتی استثنایی برای شما ک ... خراسان رضوی ۱۸ ماه پیش
حسابداري

حسابداري

اموزش حسابداري ... مركزي ۱۸ ماه پیش
مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریج  رایگان در آبان

مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریج رایگان در آبان

سمينار آموزشی مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریج Baldrige Model of Performance Excellence آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان در راستای رسالت علمی و آموزشی خود در هفته دوم آبان ماه ، بمناسبت هفته كيفيت سمين ... تهران ۱۸ ماه پیش
آموزش دروس تخصصی

آموزش دروس تخصصی

مدیر محترم آیا تاکنون نسبت اخذ گواهینامه بین المللی ISO سازمان خود اقدام اثر بخشی انجام داده اید؟ و اگر ایزو دارید از چه مرجع اعتبار بخشی گواهینامه خد را اخذ کرده اید؟ آموزش حسابداری همراه با ... خوزستان ۱۸ ماه پیش
اخذ پذیرش از دانشگاههای تاجیکستان   تحصیل در تاجیکستان

اخذ پذیرش از دانشگاههای تاجیکستان تحصیل در تاجیکستان

تحصیل در دانشگاههای فارسی زبان تاجیکستان در تقریبا همه ی رشته های علومتجربی ، علوم پایه ، علوم ریاضی و علوم انسانی مقاطع کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ایران ... تهران ۱۸ ماه پیش
سمینار رایگان آشنایی با معماری داخلی

سمینار رایگان آشنایی با معماری داخلی

سمینار رایگان آشنایی با معماری داخلی موسسه سرا جهت بهبود دانش و پیشرفت خدمات مهندسی، سمینارهای تخصصی را برای گروه های مختلف برگزار کند سمینار «آشنایی با معماری داخلی به همراه آموزش اصول چیدمان ... تهران ۱۸ ماه پیش
دیپلم رسمی معتبر یگیرید

دیپلم رسمی معتبر یگیرید

راهکارهای اخذ دیپلم آموزش و پرورش ، به صورت قانونی برا ی گروه های مختلف از اقشار مردم از جمله شاغلین ، کارگران ، کارمندان ، مشاغل آزاد ، خانم های خانه دار و دانش آموزان روزانه وشبانه ،دارندگان ... بوشهر ۱۸ ماه پیش
آموزش گرافیک

آموزش گرافیک

گرافیک حرفه ای ارائه مدرک معتبر بین المللی زیر نظر وزارت ارشاد مشاوره ۰۲۱۶۶۹۰۹۶۶۴ ۰۹۳۹۴۰۰۹۲۱۴ ... تهران ۱۹ ماه پیش
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی  راه و ساختمان

دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی راه و ساختمان

موسسه سرا دوره جدید آمادگی آزمون کارشناس رسمی خود را در سال ۹۸ آغاز می کند در دوره های پیشین داوطلبان شرکت کننده در دوره آمادگی کارشناس رسمی توانستند با آمار بسیار عالی در دو آزمون قوه قضائیه و دا ... تهران ۱۹ ماه پیش